B 2019/2020

8. Krog B 2019/2020
06-10-2019 23:59
Prosečka vas
7. Krog B 2019/2020
10-10-2019 19:00
Skakovci
Otovci
9. Krog B 2019/2020
13-10-2019 11:00
Prosečka vas
Šalamenci
13-10-2019 23:59
Dankovci
10. Krog B 2019/2020
19-10-2019 18:00
Bodonci
Vadarci
19-10-2019 18:00
Motovilci
Skakovci
20-10-2019 10:00
Otovci
Legende
20-10-2019 11:00
Kuštanovci
Prosečka vas
20-10-2019 11:00
Dankovci
Lemerje
20-10-2019 23:59
Šalamenci
11. Krog B 2019/2020
26-10-2019 18:00
Skakovci
Dankovci
26-10-2019 18:00
Šalamenci
Kuštanovci
27-10-2019 10:00
Poznanovci
Motovilci
27-10-2019 11:00
Vadarci
Beznovci
27-10-2019 11:00
Legende
Bodonci
27-10-2019 11:00
Prosečka vas
Otovci