OBVESTILO

Vse klube pozivamo, da pred vsakim krogom javijo spremembo termina ali kraja tekme najkasneje do torka do 17.00 na elektronski naslov: fartekveso73@gmail.com.

Vse sodnike in klube zveze prav tako pozivamo, da dosledno izpolnjujejo svoje dolžnosti, zlasti v skladu z 22., 25. in 32. členom tekmovalnega pravilnika.

22. člen

Sodnik pred začetkom tekme preveri vpis prijavljenih igralcev obeh ekip (obrazec prijava igralcev za tekmo) in ostalih podatkov v poročilo o tekmi. Pri igralcih obeh ekip sodnik pred tekmo preveri skladnost številk na dresu s prijavljenimi in ustreznost športne opreme. Sodnik lahko na lastno pobudo ali pa na zahtevo predstavnika nastopajočih ekip pri posameznih igralcih ekip preveri identiteto s športno izkaznico. Na klop za rezervne igralce sodnik dovoli le igralcem, ki so vpisani v poročilo in vodji ekipe ter osebi za medicinsko pomoč če sta prisotna.

25. člen

Sodnik mora po končani tekmi preveriti, če so v zapisnik vneseni vsi potrebni podatki (kaznovani igralci, gibanje rezultata, strelci, rezultat ob polčasu in končni rezultat), ter ga po potrebi dopolniti in ga po podpisu s strani predstavnikov nastopajočih ekip še sam podpisati. V primeru kazni rdečega kartona mora sodnik opisati razloge v opombah poročila. V primeru drugih neobičajnih dogodkov, jih sodnik opiše v opombah ali najavi posebno izjavo oziroma prijavo, ki jo mora posredovati organizatorju tekmovanja v 24 urah po tekmi. Sodnik je dolžan originalni izvod poročila o tekmi dostaviti na sedež zveze v roku, ki ga določi organizator tekmovanja, v času 3 ur po končani tekmi pa je dolžan preko SMS sporočila javiti rezultat tekme na telefonsko številko, ki jo določi organizator tekmovanja.

32. člen

Organizator tekme mora zagotoviti primerno odgovorno osebo za vodenje s strani organizatorja tekmovanja predpisanega poročila o tekmi (zapisnikar). Poročilo se piše v treh izvodih. Zapisnikar mora vsaj 15 min pred tekmo v poročilo vnesti vse podatke o tekmi in uradnih osebah na njej (sodnik, vodja redarjev, delegat, če je prisoten) ter iz obrazcev »Prijava igralcev za tekmo« igralce obeh ekip po številkah dresov ter vodji ekip in osebi za medicinsko pomoč, če jih ekipa prijavi.

Zapisnikar za čas tekme hrani športne izkaznice obeh ekip. Vpogled v izkaznice dovoli pred tekmo ali po končani tekmi, vendar le uradnemu predstavniku kluba in le v prisotnosti sodnika tekme.

Pred ali po tekmi se na zahtevo kateregakoli vodje ekipe opravi identifikacija posameznega igralca z izkaznico ob prisotnosti obeh vodij ekip, sodnika in zapisnikarja. Opravljena identifikacija se navede v opombah poročila o tekmi.

Zapisnikar med tekmo v poročilo sproti vnaša strelce zadetkov, kaznovane igralce s kartoni in gibanje rezultata.

Po končani tekmi skupaj s sodnikom dokončata poročilo (sodnik v primeru rdečega kartona mora pojasniti razloge). Predstavnika ekip v poročilu ocenita sojenje sodnika, vneseta morebitne opombe ali najavo pritožbe in podpišeta poročilo. Za tem vnese sodnik morebitne svoje opombe ali najavo posebne izjave oziroma prijave in zapisnik podpiše. V prisotnosti sodnika zadnji podpiše poročilo zapisnikar in preda original poročila sodniku, kopiji pa skupaj z izkaznicami vodjema ekip.

Če kdorkoli odkloni podpis poročila o tekmi se to zavede v opombe.

OZ KMN Puconci