SKLEP TK 3-2019-2020

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na redni seji dne 03.09.2019, sprejela naslednje

SKLEPE

1.Na podlagi pregleda zapisnika 1.kroga A-lige med KMN Sebeborci in KMN Breza, ki je bila odigrana 01.09.2019 v Sebeborcih, je bilo ugotovljeno,da je bil zapisnik nepopolno izpolnjen.

2.Ekipa KMN Sebeborci se zaradi kršitev 32.člena TP preda v postopek DK.

3.Sodnik Tomaž Horvat se zaradi  neizpolnjevanja svojih dolžnosti iz 22.člena TP preda v postopek DK.

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

Predsednik TK OZ KMN Puconci

 Štefan Fartek