SKLEP DK 9-2022

Puconci 80, 9201 Puconci
Tel. 02/ 5459 100
Številka: 9-2021/22
Datum: 27.05.2022
Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak
predsednik, Bojan Lovenjak in Jože Fartek člana, je na seji dne 25.05.2022
obravnavala:

1. Sklep TK z dne 10.5.2022
2. Marka Miličevič, KMN Prosečka vas

SKLEP
I.

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi KMN Dankovci izreče kazen- 50 €.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s sklepom tekmovalne komisije z dne 10.05.2022
iz katerega je razvidno, da tekma med KMN Šalamenci in KMN Dankovci, katera bi
morala biti odigrana dne 7.05.2022, ni bila odigrana, ker ekipe KMN Dankovci iz
neopravičljivih razlogov ni bilo na tekmo.
S tem je ekipa KMN Dankovci kršila določila 26. člena 1. alineje DP.

SKLEP
II.

DK je sprejela sklep, da se igralcu KMN Prosečka vas Marku Miličevič izreče
kazen prepoved nastopanja za določeno število tekem: 4 tekme.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Prosečka vas in ŠD
Bodonci, katera je bila odigrana v Prosečki Vasi dne 22.5.2022 in s pisno izjavo
sodnika.
Iz prejetih dokumentacije je razvidno, da je izključeni igralec prejel rdeči karton zaradi
nešpornega vedenja do sodnika. Po prejetem rdečem kartonu in po koncu tekme je
nadaljeval z žalitvami in zmerjanjem sodnika.
S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1. alineje disciplinskega pravilnika.

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od
dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal
ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti
sklepu o suspenzu ni možna.

Poslano :
 KMN Dankovci
 KMN Prosečka vas
 tekmovalna komisija
 arhiv

                                                                                   
                                                                          Predsednik  disciplinske komisije
                                                                                         Teo Čerpnjak