SKLEPI UO OZ KMN PUCNCI

Datum: 1. 2. 2023

 

                                                          

Zadeva: Izvleček s seje Upravnega odbora (UO) Občinske zveze klubov malega nogometa (OZ KMN) Puconci z dne 24. 1. 2023

 

Upravni odbor Občinske zveze klubov malega nogometa Puconci (UO OZ KMN Puconci) je v postopku odločanja o pritožbi Kluba malega nogometa Šalamenci (KMN Šalamenci) zoper sklepe Tekmovalne komisije OZ KMN Puconci z dne 30. 12. 2022 na izredni seji dne 24. 1. 2023 sprejel sledeči

 

S K L E P

 

Pritožba KMN Šalamenci se kot neutemeljena zavrne in se potrdijo sklepi Tekmovalne komisije OZ KMN Puconci z dne 30. 12. 2022.Zahteva za povrnitev stroškov postopka pritožnika se zavrne. Na podlagi 65. člena TP se KMN Šalamenci pritožbena taksa ne vrne.

 

O B R A Z L O Ž I T E V

 

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci (TK OZ KMN Puconci) je dne 30. 12. 2022 sprejela sklep, da se v posledici kršitve 5. alinee 53. člena Tekmovalnega pravilnika (TK), ki ga je zagrešil pritožnik, končni rezultati dne 17. 9. 2022, 24. 9. 2022, 8. 10. 2022, 16. 10. 2022 in 22. 10. 2022 odigranih tekem, registrirajo z rezultatom 3 : 0 v korist nasprotni ekip, to je v korist KMN Skakovci, KMN Moščanci, KMN ŠD Legende, KMN Poznanovci in KMN Vaneča.

 

Pritožnik v pritožbi navaja, da TK OZ KMN Puconci za izdajo izpodbijanega sklepa ni imela pravne podlage in da so sklepi TK materialnopravno napačni.

 

UO OZ KMN Puconci je presodil navedbe pritožnika in pri tem ugotovil, da le-te niso utemeljene. UO OZ KMN Puconci je uvodoma presojal navedbe pritožnika v zvezi z očitkom, da so bili izpodbijani sklepi TK OZ KMN Puconci sprejeti brez pravne podlage.

 

TK OZ KMN Puconci je skladno z določilom 33. člena Statuta OZ KMN Puconci organ, ki med drugim vrši nadzor nad izvedbo tekmovanj. Na tej podlagi je TK OZ KMN Puconci v primeru suma, da posamezni člani zveze ne spoštujejo določil sprejetih aktov OZ KMN Puconci, pristojna in dolžna sprožiti postopek zaradi ugotovitve utemeljenosti oziroma neutemeljenosti suma ter na podlagi ugotovljenih dejstev sprejeti ustrezne odločitve.

 

TK OZ KMN Puconci je izpodbijane sklepe sprejela po uradni dolžnosti v posledici ugotovitve, da je ekipa KMN Šalamenci v jesenskem delu tekmovalne sezone 2022/2023 nastopila z igralcem, ki ni bil registriran ali ni bil pravilno registriran (nastopanje za več klubov v isti kategoriji).

 

Skladno z določilom 5. alinee 53. člena Tekmovalnega pravilnika TK v primeru ugotovitve obstoja navedene kršitve po uradni dolžnosti ali na podlagi utemeljene pritožbe zainteresiranega kluba registrira tekmo z rezultatom 3 : 0 v korist ekipe, ki je bila nasprotnik ekipi, ki je prekršek zagrešila.

 

Držijo navedbe pritožnika, da se lahko klub, ki je z rezultatom tekme, za katerega smatra, da je sporen, oškodovan, skladno z določilom 65. člena TP pritoži v roku 48 ur po odigrani tekmi pri organizatorju tekmovanja.

 

V konkretnem primeru TK OZ KMN Puconci ni obravnavala pritožbe zaradi domnevno spornega rezultata tekme, temveč je postopek zoper pritožnika sprožila po uradni dolžnosti in sicer po tem, ko je po odigranem jesenskem delu tekmovalne sezone 2022/2023 prejela anonimno prijavo zoper pritožnika zaradi nastopanja v tekmovanju z igralcem, ki je obenem nastopal v tekmovanju druge športne zveze (nepravilna registracija – 5. alinea 53. člena Tekmovalnega pravilnika OZ KMN Puconci).

 

Skladno z določilom 8. člena TP je vključitev kluba v tekmovanje v okviru OZ KMN Puconci možna le pod pogojem, da klub izpolnjuje pogoje iz TP. Nadalje so na podlagi 10. člena Statuta OZ KMN Puconci vsi člani OZ KMN Puconci dolžni spoštovati statut zveze in druge akte ter sklepe organov zveze.

 

Na osnovi citiranega določila 10. člena Statuta OZ KMN Puconci je v primeru ugotovitve, da kateri izmed članov zveze krši predpisane obveznosti, TK OZ KMN Puconci tisti organ, ki je pristojen in dolžan sprožiti ustrezne postopke zoper kršitelja ter ga tudi ustrezno sankcionirati. Zgolj na ta način je mogoče zagotoviti, da vsi klubi, člani zveze, spoštujejo sprejeta pravila, se po njih ravnajo in v tem smislu tudi enakovredno nastopajo v okviru posameznega tekmovanja, organiziranega v okviru OZ KMN Puconci.

 

Glede na zgoraj navedeno je po prepričanju UO OZ KMN Puconci TK OZ KMN Puconci nedvomno postopala v okviru svojih statutarnih pristojnosti in dolžnosti in na osnovi zgoraj citiranih določil sprejetih aktov zveze, in sicer v konkretnem primeru na način, da je po prejemu anonimne prijave glede domnevnih kršitev TP s strani pritožnika, še pred zaključkom tekmovalne sezone, zoper slednjega po uradni dolžnosti sprožila postopek glede ugotavljanja zatrjevanih kršitev in po izvedenem dokaznem postopku sprejela izpodbijane sklepe.

 

TK je na istovrstni način ravnala tudi v podobnih primerih v preteklosti, ko je po že objavljenih rezultatih tekem na podlagi prijave člana zveze ali po uradni dolžnosti ugotovila, da posamezni član ne spoštuje pravil zveze, konkretno določil TP OZ KMN Puconci, zoper kršitelje sprožila postopek skladno s 53. členom TP in izide tekmovanja, v primeru ugotovljenih kršitev spremenila, oziroma jih registrirala z rezultatom 3 : 0 za nasprotno ekipo.

 

Glede na to, da je TP sprejel UO OZ KMN Puconci, je tako tudi v njegovi izključni pristojnosti tolmačenje oziroma razlaga z njegove strani sprejetih določil. UO OZ KMN Puconci na podlagi zgoraj navedenega v celoti zavrača očitke, da TK OZ KMN Puconci za sprejem izpodbijanih sklepov ni imela pravne podlage.

 

Glede očitka pritožnika, da so sklepi TK OZ KMN Puconci materialnopravno napačni, UO OZ KMN Puconci po ponovnem pregledu pridobljene listinske dokumentacije, ugotavlja, da pritožba pritožnika tudi v tem delu ni utemeljena.

 

Kot izhaja iz obrazložitve izpodbijanih sklepov TK OZ KMN Puconci, je slednja po dne 25. 10. 2022 prejeti anonimni prijavi zoper KMN Šalamenci zaradi nastopanja z igralcem, ki je bil nepravilno registriran, zoper slednjega po uradni dolžnosti sprožila postopek in si v tej zvezi pridobila zapisnike tekem pod okriljem Športne zveze Beltinci.

 

TK OZ KMN Puconci je z dopisom z dne 13. 12. 2022 KMN Šalamenci seznanila z domnevnimi kršitvami 53. člena TP in ga pozvala k izjasnitvi o okoliščinah domnevne kršitve. KMN Šalamenci je na poziv TK OZ KMN Puconci odgovorila z dopisom z dne 23. 12. 2022, v katerem očitanih kršitev ni zanikala, je pa pojasnila, da je bil Žan Špilak kot igralec KMN Šalamenci vpisan v 10 zapisnikov o tekmi, čeprav ni nastopal na vseh tekmah.

 

Na osnovi tako pridobljenih zapisnikov ter ostale listinske dokumentacije je TK OZ KMN Puconci ugotovila, da je bil Igralec Žan Špilak v jesenskem delu tekmovanja skupine B OZ KMN Puconci registriran in je nastopal za KMN Šalamenci, istočasno pa je bil registriran in je nastopal za Športno društvo Bobri v okviru tekmovanja Športne zveze Beltinci.

 

 

 

UO OZ KMN Puconci na osnovi navedenega ter po ponovnem vpogledu v vso pridobljeno listinsko dokumentacijo s strani TK ugotavlja, da so izpodbijani sklepi TK materialnopravno pravilni in je v posledici navedenega, pritožba pritožnika v celoti neutemeljena, zato jo je potrebno kot tako tudi zavrniti.

 

UO OZ KMN Puconci na tem mestu zgolj pripominja, da ne gre za prvo kršitev pritožnika in da slednji očitno kljub izrečenim disciplinskim sankcijam (na zadnje mu je bila s sklepom z dne 27. 10. 2021 izrečena pogojna prepoved nastopanja na igrišču v Šalamencih, igralcu Žanu Špilaku pa zaradi pridobljenega rdečega kartona zaradi nešportnega obnašanja – fizičnega napada na nasprotnega igralca – z istim sklepom izrečena tudi sankcija prepovedi nastopanja za dobo 10 mesecev), s kršitvami sprejetih pravil in aktov, nadaljuje, saj je že v mesecu septembru 2022, kot je ugotovila TK z izpodbijanimi sklepi, registriral ter odigral tekme jesenskega kola z igralcem, ki je obenem nastopal tudi v organizaciji tekmovanj Športne zveze Beltinci.

 

S periodičnim kršenjem določil TP kakor tudi ostalih aktov OZ KMN Puconci, pa po prepričanju UO OZ KMN Puconci pritožnik izkazuje nespoštovanje do ostalih članov ter organov zveze, ki se trudijo in stremijo k temu, da se tekmovanja v okviru njene organizacije, odvijajo v športnem duhu in skladno z načelom »fair play«, kakor tudi skladno z ostalimi moralnimi in etičnimi načeli. Zgolj na ta način bo namreč po prepričanju UO OZ KMN Puconci mogoče prispevati h graditvi boljših odnosov in moštvenega duha tako v ekipi, kakor tudi med člani posamezne zveze ter njenimi organi ter takšen odnos prenesti tudi na naše mlajše generacije.

 

S tem je sklep utemeljen.

 

PRAVNI POUK

 

Zoper ta sklep ni pritožbe.

                                                                                                         

Za UO OZ KMN Puconci, predsednik UO Andrej Bedek