SKLEP DK.2-2022/2023

Puconci 80, 9201 Puconci
Tel. 02/ 5459 100
Številka: 3-2022/23
Datum: 28.02.2023
Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak
predsednik, Bojan Lovenjak in Jože Fartek člana, je na seji dne
27.02.2023 obravnavala:
1. Sklep TK z dne 30.12.2022
2. Sklep UO z dne 1.2.2023

                                                                       SKLEP
                                                                            I.

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi KMN Šalamenci izreče kazen- 200 €.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s sklepom tekmovalne komisije z dne 30.12.2022
ter sklepom UO z dne 1.2.2023, iz katerih je razvidno, da je za ekipo Šalamenec
nastopal igralec Žan Špilak, kateri ni bil pravilno registriran za ekipo KMN
Šalamenci.
S tem je ekipa kršila določila 26. člena 9. alineje DP.

                                                                      SKLEP
                                                                           II.

DK je soglasno sprejela sklep, da se igralcu KMN Šalamenec zaradi nastopov
na tekmah, na katerih v skladu z določili tekmovalnega pravilnika ni imel
pravice nastopanja izreče kazen; prepoved nastopanja za določeno dobo- 1
leto (kazen poteče eno leto od pravnomočnosti sklepa).

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s sklepom tekmovalne komisije z dne 30.12.2022
ter sklepom UO z dne 1.2.2023, iz katerih je razvidno, da je za ekipo Šalamenec
nastopal igralec Žan Špilak, kateri ni bil pravilno registriran za ekipo KMN
Šalamenci.
S tem je igralec kršila določila 19. člena 7. alineje DP.

Pravni pouk:

Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8
dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri
organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve
kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.
Poslano :
 KMN Šalamenci
 Tekmovalna komisija
 arhiv

                                                                                                                         Predsednik
                                                                                                                         disciplinske komisije
                                                                                                                         Teo Čerpnjak