Zadeva: Izvleček s seje Upravnega odbora (UO) Občinske zveze klubov malega nogometa (OZ KMN) Puconci

Zadeva: Izvleček s seje Upravnega odbora (UO) Občinske zveze klubov malega nogometa (OZ KMN) Puconci z dne 28. 3. 2023

 

Upravni odbor Občinske zveze klubov malega nogometa Puconci (dalje UO OZ KMN Puconci), ki ga zastopa predsednik Andrej Bedek, je v postopku odločanja o pritožbi Kluba malega nogometa Šalamenci, Šalamenci 34/a, 9201 Puconci (dalje KMN Šalamenci), ki ga zastopa predsednik Jernej Gomboši, vloženi po pooblaščenki odvetnici mag. Heleni Polič Kosi z dne 9. 3. 2023, zoper sklepa Disciplinske komisije OZ KMN Puconci z dne 28. 2. 2023, na seji dne 28. 3. 2023, sprejel sledeči

 

S K L E P

 

Pritožba KMN Šalamenci zoper oba sklepa se kot neutemeljena zavrne in se potrdita sklepa Disciplinske komisije OZ KMN Puconci z dne 28. 2. 2023.

Zahteva za povrnitev stroškov postopka pritožnika, se zavrne.

 

O B R A Z L O Ž I T E V

 

Disciplinska komisija OZ KMN Puconci (dalje DK OZ KMN Puconci) je dne 28. 2. 2023 sprejela sklep I., da se v posledici kršitve 9. alinee 26. člena Disciplinskega pravilnika (DP), ki ga je zagrešil pritožnik, izreče denarna kazen v višini 200,00 evrov, saj je za ekipo KMN Šalamenci nastopal igralec Žan Špilak, ki pa ni bil pravilno registriran za navedeno ekipo, in sklep II., da se v posledici kršitve 7. alinee 19. člena Disciplinskega pravilnika (DK), ki ga je zagrešil igralec KMN Šalamenci, naveden v sklepu I, izreče kazen – prepoved nastopanja za določeno dobo enega (1) leta od dne pravnomočnosti sklepa, zaradi nastopanja na tekmah, na katerih v skladu z določili predpisov OZ KMN Puconci ni imel pravice nastopa. 

 

Pritožnik v pritožbi navaja, da sta oba sklepa nezakonita iz procesnih in materialnopravnih razlogov. UO OZ KMN Puconci je presodil navedbe pritožnika in pri tem ugotovil, da le-te niso utemeljene.

 

Uvodoma je presojal navedbe pritožnika v zvezi z očitkom, da pritožniku, klubu, na katerega se nanaša sklep I, ni bilo omogočeno razpravno načelo, tako kot ne igralcu kluba, Žanu Špilaku. Prav tako naj bi DK OZ KMN Puconci kršila 32. člen DP, ker komisija pritožnika ni poklicala na zaslišanje, niti ni od njega ni zahtevala pisne izjave o prijavljenem prekršku.

 

Na seji, dne 28. 3. 2023, je bil ponovno pregledan dopis ekipe KMN Šalamenci glede izjasnitve o okoliščinah domnevne kršitve z dne 23. 12. 2022, v katerem ekipa očitanih kršitev ni zanikala.

 

Nadalje velja izpostaviti, da DK OZ KMN Puconci lahko na podlagi 32. člena DP pokliče prijavljenega kršitelja na zaslišanje ali od njega v določenem roku zahteva pisno izjavo o prijavljenem prekršku. Podatke o dogodku si komisija lahko pridobi tudi od drugih udeležencev ali prič dogodka.

 

Po prepričanju UO OZ KMN Puconci je dejansko stanje v zadostni meri razjasnjeno, zato zaslišanje pritožnika ali njegova pisna izjava nista bila potrebna. Ker je izjava prijavljenega kršitelja v 32. člena DP predvidena le kot možnost, sklepa iz tega razloga nista nezakonita, kot to napačno navaja pritožnik. 

 

Pritožnik ponovno, kot že v pritožbi zoper sklep TK OZ KMN Puconci, izpostavlja, da je bil igralec Žan Špilak pravilno registriran – samo za klub – pritožnika, drugje pa ne, ter, da sta oba sklepa nezakonita, ker sta bila vodena brez prijave prijavitelja.

 

Na podlagi pridobljenih zapisnikov in ostale listinske dokumentacije zbrane v postopku, je bilo ugotovljeno, da je bil Igralec Žan Špilak v jesenskem delu tekmovanja skupine B OZ KMN Puconci registriran in je nastopal za KMN Šalamenci, istočasno pa je bil registriran in je nastopal za Športno društvo Bobri v okviru tekmovanja Športne zveze Beltinci.

 

UO OZ KMN Puconci po ponovnem pregledu pridobljene listinske dokumentacije ugotavlja, da pritožba pritožnika v nobenem delu ni utemeljena.

 

S tem je sklep utemeljen.

 

PRAVNI POUK

 

Zoper ta sklep ni pritožbe.

 

UO OZ KMN Puconci, Andrej Bedek, predsednik