Zadeva: Izvleček s seje Upravnega odbora (UO) Občinske zveze klubov malega nogometa (OZ KMN) Puconci