Pritožba ŠD Moščanci – sklep UO OZ KMN Puconci

OBČINSKA ZVEZA KLUBOV MALEGA NOGOMETA PUCONCI

Puconci 80, 9201 Puconci

 

Upravni odbor Občinske zveze klubov malega nogometa Puconci (v nadaljevanju UO OZ KMN Puconci), ki ga zastopa predsednik Andrej Bedek, je v postopku odločanja o pritožbi Športnega društva Moščanci, Moščanci 36/a, 9202 Moščanci (v nadaljevanju ŠD Moščanci), ki ga zastopa predsednik Matej Sever, vloženi dne 11. 6. 2023, zoper sklep Disciplinske komisije OZ KMN Puconci z dne 6. 6. 2023, na seji dne 13. 6. 2023, sprejel sledeči

 

S K L E P

 

Pritožba ŠD Moščanci se kot neutemeljena zavrne in se potrdi sklep Disciplinske komisije OZ KMN Puconci z dne 6. 6. 2023.

 

O B R A Z L O Ž I T E V

 

Disciplinska komisija OZ KMN Puconci (v nadaljevanju DK OZ KMN Puconci) je dne 6. 6. 2023 sprejela sklep, da se v posledici kršitve prve alineje prvega odstavka 19. člena Disciplinskega pravilnika (DK), ki ga je zagrešil igralec pritožnika Matej Sever, prepove nastopanje na naslednjih treh tekmah in na pokalnem turnirju tekoče sezone.

Pritožnik v pritožbi navaja, da je kazen glede na celotno dogajanje, ki se je dogajalo na tekmi prehuda ter predlaga, da se igralcu omogoči nastopanje na pokalnem turnirju.

UO OZ KMN Puconci je presodil navedbe pritožnika in pri tem ugotovil, da le-te niso utemeljene. Iz sprejetega sklepa DK OZ KMN Puconci in poročila s tekme, ki je bila odigrana dne 27. 5. 2023 med ekipama KMN Beznovci in ŠD Moščanci, izhaja, da je igralec Matej Sever zaradi nešportnega obnašanja do sodnika prejel zeleni karton. Z žalitvami je nadaljeval, zaradi česar je bil z rdečim kartonom izključen v 56. minuti tekme.

Ker je igralec z žalitvami po prejetem zelenem kartonu nadaljeval oziroma jih je stopnjeval, UO OZ KMN Puconci na osnovi navedenega ter po ponovnem vpogledu v vso listinsko dokumentacijo meni, da je pritožba pritožnika v celoti neutemeljena, zato jo je potrebno kot tako tudi zavrniti.

S tem je sklep utemeljen.

 

PRAVNI POUK

Zoper ta sklep ni pritožbe.

 

                                                                                                                              UO OZ KMN Puconci

                                                                                                                              Andrej Bedek, predsednik

Vročiti:

  • ŠD Moščanci, Moščanci 36/a, 9202 Moščanci
  • V zadevo, tu