SKLEP DK 6-2023

Puconci 80, 9201 Puconci
Tel. 02/ 5459 100
Številka: 6-2022/23
Datum: 11.07.2022
Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak
predsednik in Bojan Lovenjak in Joće Fartek člana, je na korenspondenčni seji dne
06.07.2023 obravnavala:

1. Sklep TK z dne 19.06.2023
2. Sklep TK z dne 03.07.2023

                                                                   SKLEP
                                                                        I.

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi KMN Košarovci izreče kazen- 50 €.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s sklepom tekmovalne komisije z dne 19.06.2023
iz katerega je razvidno, da tekma med KMN Košarovci in KMN Strukovci, katera bi
morala biti odigrana dne 17.06.2023, ni bila odigrana, ker ekipa KMN Košarovci ni
imela zadosti igralcev za začetek tekme.
S tem je ekipa KMN Košarovci kršila določila 26. člena 1. alineje DP.

                                                                   SKLEP
                                                                       II.

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi KMN Dankovci izreče kazen- 50 €.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s sklepom tekmovalne komisije z dne 03.07.2023
iz katerega je razvidno, da se ekipa KMN Dankovci ni udeležila zaključnega turnirja v
Prosečki vasi.
S tem je ekipa KMN Dankovci kršila določila 26. člena 1. alineje DP.

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od
dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal
ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti
sklepu o suspenzu ni možna.

Poslano :
 KMN Košarovci
 KMN Dankovci
 tekmovalna komisija
 arhiv

                                                                                                                 Predsednik
                                                                                                                 disciplinske komisije
                                                                                                                 Teo Čerpnjak