SKLEP TK.1-2023/2024

Občinska zveza
klubov malega nogometa
PUCONCI

Številka: 1/2023
Puconci, dne 14.9.2023

Tekmovalna komisija Občinske zveze klubov malega nogometa Puconci (v nadaljevanju TK OZ KMN
Puconci), je v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Tilen Matiš in Karel Žekš kot člana, na seji dne
12.9.2023, sprejela sledeči

                                                                 S K L E P
                                                                         I.

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci je po uradni dolžnosti, na podlagi tretje točke prvega odstavka
54. člena v povezavi s tretjim odstavkom 55. člena Tekmovalnega pravilnika, tekmo med ekipama
KMN Pečarovci in ŠD Vidonci, ki bi morala biti odigrana dne 10.9.2023 ob 11.00, registrirala v korist
KMN Pečarovci z rezultatom 3:0.

II.

Ekipa ŠD Vidonci se preda v postopek Disciplinski komisiji OZ KMN PUCONCI.

O B R A Z L O Ž I T E V

TK OZ KMN PUCONCI je na podlagi prejete dokumentacije ugotovila, da ekipa ŠD Vidonci ni prišla na
tekmo iz neupravičenih razlogov, zaradi česar je po uradni dolžnosti registrirala tekmo z rezultatom
3:0 v korist ekipe KMN Pečarovci.
S tem je sklep utemeljen.

PRAVNI POUK
Pritožbo zoper sklep je možno vložiti v 8 dneh od vročitve sklepa, pri prvostopnem organu.

                                                                                                         Za TK OZ KMN PUCONCI
                                                                                                         Tilen Matiš mag. prav.

Vročiti:
– ŠD Vidonci, Vidonci 130B, 9264 Grad
– V zadevo, tu